ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі

 Наукові статті, що надійшли до редакції проходять процес рецензування.

У журналі застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:

- рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;

- автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Наукові статті, що надходять у редакцію, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформлення і відповідності до Вимог щодо написання статті, викладених на сайті. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла на опублікування, рецензента зі складу члена редакційної ради, який курує відповідний науковий напрямок. За умови відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку, головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента по даній роботі. Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

У рецензії мають бути висвітлені наступні питання:

  • відповідність змісту статті заявленій у назві темі;
  • відповідність статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
  • доступність статті читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, наочності таблиць, діаграм, рисунків тощо;
  • доцільність публікації статті з урахуванням наявних публікацій з теми;
  • визначення позитивних сторін і недоліків статті, виправлень та доповнень, що мають бути внесені автором;
  • відсутність запозичень з робіт інших дослідників без належного посилання на останніх;
  • висновок про можливість опублікування рукопису в журналі: "рекомендовано", "рекомендовано з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків" або "не рекомендовано".

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редакційна рада. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакції наукового журналу не менше трьох років.