ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


УДК 617.7:007.681:616.379:612.08

Могілевський С. Ю.1, д-р мед. наук, професор
Гудзенко К. А.2, канд. мед. наук

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
2Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Актуальність. Відомо, що серед усіх випадків неоваскулярної глаукоми (НВГ) від 30 до 40 % припадає на проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДР), яка розвивається у хворих із цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу [1]. Серед патогенетичних факторів пошкодження сітківки на перший план виступають внутрішньоклітинне накопичення сорбітолу і кінцевих продуктів глюкозування (RAGE), оксидативний стрес, активація протеїнкінази С та факторів ангіогенезу, що за умов ПДР посилюється розвитком глаукоматозної оптичної нейропатії внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ) та апоптозу гангліозних клітин [2]. Отже,
дегенерація зорового нерва та нейронів сітківки у хворих із ЦД 2-го типу при формуванні НВГ розвивається стрибкоподібно і є вкрай небезпечним ускладненням.

Мета. Визначити роль поліморфізму Pro12Ala гена PPARG в механізмах внутрішньоочної гіпертензії при неоваскулярній глаукомі у хворих із ЦД 2-го типу.

Матеріал та методи. У дослідженні взяли участь 72 хворих із ЦД 2-го типу з наявністю ПДР. Діагноз встановлювали згідно з Міжнародною клінічною шкалою Американської академії офтальмології (2002). У 1-у групу ввійшло 20 (27,8 %) хворих з підвищеним ВОТ (більше 23 мм рт. ст.), у 2-у – 52 (72,2 %) хворих з нормальним ВОТ. Для аналізу поліморфізму Pro12Ala гена PPARG використовували уніфіковані тест-системи TaqMan Mutation Detection Assays Life-Technology (США). Локалізація досліджуваного поліморфізму rs1801282 гена PPARG Chr.3:12393125 за NCBI Build 37, поліморфний кодон CCA/GCA.

Результати. Розподіл алелей 12Рro та 12Аla гена PPARG між групами показав статистично значущу різницю: у 1-й групі алель 12Pro траплявся у 60 % випадків проти 77 % випадків у 2-й групі; відповідно розподіл частоти алеля 12Ala становив 40 % та 23 %. Ця різниця була статистично значущою (р(χ2) = 0,04), що вказувало на наявність асоціації алеля 12Ala з підвищенням ВОТ та оборотний вплив алеля 12Pro. Патогенний вплив алеля 12Pro було підтверджено розрахунком відношення шансів (OR = 2,22; 95 % СІ 1,02–4,85).

Таким чином, ризик збільшення ВОТ у хворих з ПДР був пов’язаний з поліморфізмом Pro12Ala гена PPARG. На наш погляд, ці результати можна пояснити блокуванням експресії васкулоендотеліального фактору росту (VEGF), що індукується гіпоксією та обумовлює неоангіогенез і підвищення судинної проникненості [3]. Відомо, що експресія VEGF блокується при активації ядерних рецепторів активаторів проліферації пероксисом (PPARs), які відіграють важливу роль у регуляції клітинної диференціації, метаболізму глюкози та ліпідів. До ендогенних лігандів PPARs належать вільні жирні кислоти і метаболіти арахідонової кислоти, до екзогенних – фенофібрати. Зниження функції цього рецептора (поліморфна алель 12Ala гена PPARG) супроводжувалося зниженням гальмівної реакції та більшим патогенним впливом VEGF.

Висновок. Проведене дослідження висвітлило можливу патогенну роль поліморфізму Pro12Ala гена PPARG в механізмах внутрішньоочної гіпертензії при неоваскулярній глаукомі у хворих із ЦД 2-го типу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 


REFERENCES
1. Shazly TA, Latina МА. Neovascular glaucoma: etiology, diagnosis and prognosis. Semin Ophthalmol. 2009;24(2):113–21.
2. Song BJ, Aiello LP, Pasquale LR. Presence and risk factors for glaucoma in patients with diabetes. Curr Diab Rep. 2016 Dec;16(12):124.
3. Beato J, Pedrosa AC, Pinheiro-Costa J, Freitas-da-Costa P, Falcão MS, Melo A, Estrela Silva S, Falcão-Reis F, Carneiro ÂM. Long-Term Effect of Anti-VEGF Agents on Intraocular Pressure in Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmic Res. 2016;56(1):30–4.

Отримано 08.04.2019 р.