ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


УДК 617.736–003.2–003.8–085–053.88

Сакович В. М.1, Устименко С. Б.2, Березнюк Л. Г.2, Гарькава Н. А.2, Цурбан І. В.1

1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2КЗ «Дніпропетровська обласна офтальмологічна лікарня», м. Дніпро, Україна

Актуальність. Вікова макулярна дегенерація (ВМД) посідає третє місце серед причин сліпоти в другій половині життя після глаукоми та діабетичної ретинопатії. Захворюваність населення на ВМД зростає з віком. Кількість пацієнтів з ВМД постійно збільшується, що пояснюється «старінням» населення. Соціально-медична значущість цієї патології обумовлена швидкою втратою центрального зору [1, 2]. Основним методом лікування цього захворювання є інтравітреальне введення (ІВВ) інгібіторів фактору росту ендотелію судин [3, 4]. При багаторазовому ІВВ може спостерігатися зменшення терапевтичного ефекту та прояв побічних дій лікування [5].

Мета. Оцінити ефективність застосування вітамінно-мінерального комплексу з ресвератролом у комплексній терапії пацієнтів з ексудативною формою ВМД.

Матеріали і методи. Нами було проведене обстеження, лікування та тривале спостереження 60 пацієнтів (64 ока) з ексудативною формою ВМД. Вік пацієнтів
коливався від 51 до 80 років (середній вік – 68,88 ± 8,24 року). Досліджуваних було 37 жінок (61,67 %) та 23 чоловіка (38,33 %). Усі пацієнти були розділені на
дві групи. Їм проводили триразове ІВВ афліберсепту з інтервалом 30 днів. Основну групу становили 30 пацієнтів (33 ока), які від початку лікування постійно приймали вітамінно-мінеральний комплекс «Ресвега». До контрольної групи ввійшли 30 пацієнтів (31 око), які не приймали цей комплекс.

Результати. Після триразового ІВВ афліберсепту в основній групі пацієнтів спостерігалася позитивна динаміка у 89,36 % пацієнтів, гострота зору підвищилася в середньому на 0,28 ± 0,08. У контрольній групі позитивну динаміку відзначали у 81,45 % пацієнтів, гострота зору підвищилася в середньому на 0,16 ± 0,06. Через 3 місяці після останнього ІВВ афліберсепту відсутність негативної динаміки зорових функцій і даних оптичної когерентної томографії (ОКТ) спостерігалася у 83,34 % пацієнтів з основної та у 46,67 % пацієнтів з контрольної груп. Через 6 місяців після останнього ІВВ афліберсепту стабілізація процесу спостерігалася у 66,67 % пацієнтів з основної та у 33,33 % пацієнтів з контрольної груп. Через 9 місяців після останнього ІВВ афліберсепту стабілізація процесу спостерігалася у 43,81 % пацієнтів з основної та у 21,15 % пацієнтів з контрольної груп.

Висновки. У пацієнтів з ексудативною формою ВМД, які разом з ІВВ афліберсепту приймали вітамінно-мінеральний комплекс «Ресвега» спостерігалися більш значуще покращення зорових функції та триваліша стабілізація процесу. Таким чином, проведене дослідження довело ефективність застосування комплексу «Ресвега» при ексудативній формі ВМД.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


REFERENCES


1. Будзинская МВ, Погода ТВ, Генерозов ЭВ, Чикун ЕА, Гурова ИВ, Щеголева ИВ, Сизова МВ. Современные фармакогенетические подходы к лечению возрастной макулярной дегенерации. Вестник офтальмологии. 2013;129(5):127–35. Budzinskaia MV, Pogoda TV, Generozov ÉV, Chikun EA, Gurova IV, Shchegoleva IV, Sizova MV. [Contemporary pharmacogenetic approaches to the treatment of age-related macular degeneration]. The Russian Annals of Ophthalmology. 2013;129(5):127–35. (in Russian).
2. Ситник ГВ. Лечение возрастной макулярной дистрофии сетчатки: возможности и эффективность. Военная медицина. 2018;3:40–4. Sitnik HV. [Treatment of age-related macular degeneration: the possibilities and effectiveness]. Military medicine. 2018;3:40–4. (in Russian).
3. Будзинская МВ, Плюхова АА, Андреева ИВ, Кузнецов АВ, Шеланкова АВ, Сорокин ПА. Фармакологический анализ резистентности к анти-VEGF-препаратам. Офтальмология. 2018; 15(4):382–7. Budzinskaya MV, Plyukhova AA, Andreeva IV, Kuznetsov AV, Shelankova AV, Sorokin PA. [Pharmacological Analysis of Resistance to Anti-VEGF Therapy]. Oftalʹmologiâ. 2018;15(4): 382–7. (in Russian).
4. Lim LS, Mitchell P, Seddon JM, Holz FG, Wong TY. Age-related macular degeneration. Lancet. 2012;379(9827):1728–38.
5. Binder S. Loss of reactivity in intravitreal anti-VEGF therapy: tachyphylaxis or tolerance? Br J Ophthalmol. 2012;96(1):1–2.

 

Отримано 09.04.2019 р.