ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


https://doi.org/10.30702/Ophthalmology30062021-13.2.06-13/617.753.29
УДК 617.753.29

Ульянова Н. А., д-р мед. наук, професор, завідувач, https://orcid.org/0000-0003-0802-240X
Гуцалюк К. М., лікар-офтальмолог

Обласний офтальмологічний центр КП «Волинська обласна клінічна лікарня», м. Луцьк, Україна

Резюме. Робота присвячена дослідженню ефективності використання нутрицевтика з ресвератролом і комплексом вітамінів та антиоксидантів формули AREDS (Age-Related Eye Disease Studies) у пацієнтів з високою ускладненою міопією. Обстежено 75 пацієнтів (150 очей) з високою осьовою міопією та хоріоретинальною дистрофією. Пацієнтів розподілено на групи дослідження: група І – 21 хворий (42 ока) отримували курси консервативної ноотропної та метаболічної терапії; група ІІ – 34 хворих (68 очей) додатково приймали нутрицевтик, що містить 60 мг транс-ресвератролу в поєднанні з компонентами формули AREDS, омега-3 жирними кислотами та вітаміном D (Ресвега®Форте, Théa); група ІІІ – 20 хворих (40 очей) не отримували консервативного лікування. Визначали максимальну кориговану гостроту зору (МКГЗ), поріг електрочутливості за фосфеном (ПЕЧФ), фовеолярну товщину сітківки (ФТС) та субфовеолярну товщину хоріоїдеї (СФТХ) за даними оптичної когерентної томографії кожні 6 місяців.

Встановлено, що у пацієнтів групи ІІ МКГЗ збільшувалася протягом першого року на 29,8 %, порівняно з вихідними даними (р = 0,005), та досягнутий терапевтичний ефект зберігався до кінця другого року спостереження. У пацієнтів групи ІІІ спостерігалося зниження показника МКГЗ на 19,1 % (р ˂ 0,0002) через 24 місяці від початку спостереження. Незважаючи на відсутність статистичної різниці вихідних даних МКГЗ в усіх групах, через 12 місяців МКГЗ у пацієнтів групи ІІІ була нижчою, ніж у пацієнтів групи ІІ, а через 24 місяці нижчою і порівняно з пацієнтами групи І (р ˂ 0,0002). Виявлено збільшення ФТС у пацієнтів групи ІІІ на 4,7 % порівняно з вихідними даними (р ˂ 0,05). У пацієнтів групи ІІІ виявлено зменшення показника СФТХ на 34,4 % порівняно з вихідними даними (р < 0,05).

Отже, застосування нутрицевтика з ресвератролом та антиоксидантами формули AREDS у комплексному лікуванні пацієнтів з міопічними хоріоретинальними дистрофіями дозволяє досягти задовільних функціональних результатів при стабільній фовеолярній товщині сітківки без ознак міопічної хоріоїдальної васкуляризації та збереженні субфовеолярної товщини хоріоїдеї.

Ключові слова: міопія, хоріоретинальна дистрофія, ресвератрол, Ресвега®Форте.


Вступ

 Демографічні дослідження останніх років демонструють збільшення середньої тривалості життя та загальне постаріння в сучасному суспільстві, що неодмінно призводить до збільшення рівня геронтологічних захворювань серед населення, у тому числі дегенерації макули та заднього полюса ока [1]. Іншою глобальною проблемою є підвищення кількості пацієнтів з міопією, зокрема з високою осьовою формою, що супроводжується розвитком центральних і периферичних вітреохоріоретинальних дистрофій, які є основними причинами слабкозорості та сліпоти серед пацієнтів як працездатного, так і пенсійного віку, що неодмінно надає проблемі певного соціального значення [2]. Враховуючи той факт, що дегенеративні зміни судинної та сітчастої оболонок ока при високій міопії з віком мають прогресуючий характер, неодмінно очікується збільшення кількості таких хворих, незважаючи на високий рівень сучасних рефракційних операцій, які дають змогу отримати задовільний оптичний і рефракційний результат навіть при надвисоких ступенях міопії.

 Загальновідомо, що одним з найбільш значущих механізмів старіння згідно з теорією Хармана є пошкодження клітинних структур вільними радикалами [3]. Очевидно, що підвищення інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів і білків, з одного боку, є результатом прискореного утворення вільних радикалів, а з іншого, – наслідком зниження ефективності антиоксидантного захисту організму, що відбувається з віком. До того ж існують численні роботи, що доводять домінуючу роль оксидативного стресу при прогресуванні міопії, зокрема при осьовій міопії з вітреохоріоретинальними дистрофіями та хоріоїдальною неоваскуляризацію [4]. Вищезазначені загальні особливості патогенезу вікової та міопічної дегенерації заднього полюса ока дозволяють зробити висновок про високий ризик можливого потенціювання пошкоджуючої дії оксидативного стресу при високій міопії з віком.

 Серед сучасних підходів щодо загальної антиейджингової терапії найбільш перспективним є тривале призначення антиоксидантів формули AREDS (Age-Related Eye Disease Studies), зокрема у складі нутрицевтиків [5]. На сьогодні призначення пацієнтам нутрицевтиків є досить дискусійним і неоднозначним серед офтальмологів. Однією з об’єктивних причин цього у випадку міопії є відсутність достатньої наукової доказової бази щодо ефективності різних форм нутрицевтиків у разі цієї патології. Але численні наукові дослідження доводять обґрунтованість застосування мікроелементів та антиоксидантів як при прогресуючій, так і при дегенеративній міопії. Зважаючи на високу частоту розвитку міопічної хоріоїдальної неоваскуляризації, ми вважаємо за доцільне вивчення можливості використання нутрицевтиків формули AREDS, що додатково містять ресвератрол, якому притаманні антиоксидантні та антиангіогенні властивості, для пацієнтів з високою осьовою міопією.

Мета дослідження – оцінити ефективність і доцільність використання нутрицевтиків з ресвератролом та комплексом вітамінів та антиоксидантів формули AREDS у пацієнтів з високою ускладненою міопією.

Матеріали та методи 

Під спостереженням в Обласному офтальмологічному центрі КП «Волинська обласна клінічна лікарня» перебували 75 пацієнтів (32 чоловіки, 43 жінки) віком від 55 до 75 років (150 очей) з високою осьовою міопією та вітреохоріоретинальною дистрофією. Рефракція очей коливалась від –7,0 до –20,0 дптр; середній сферичний еквівалент був –10,0 ± 0,73 дптр; передньозадній розмір очей за даними ехобіометрії – від 26,8 до 32,1 мм та у середньому становив 27,9 ± 0,31 мм. Усім хворим виконували факоемульсифікацію ускладненої катаракти або прозорого кришталика з рефракційною метою. У всіх випадках проводили імплантацію акрилової гідрофобної задньокамерної інтраокулярної лінзи. Середня сила імплантованих лінз становила +6,0 дптр. У всіх хворих післяопераційний період перебігав без ускладнень. Подальше спостереження за хворими проводилось ретинологом. Залежно від тактики ведення пацієнтів розподілено на три групи. До групи І увійшов 21 хворий (42 ока), проводили 10-денні курси консервативної ноотропної та метаболічної терапії кожні 6 місяців; до групи ІІ увійшли 34 хворих (68 очей), яким після завершення 10-денного курсу ноотропної та метаболічної терапії призначали нутрицевтик, що окрім лютеїну, зеаксантину, омега-3-ненасичених жирних кислот, вітамінів і мікроелементів формули AREDS містить 60 мг трансресвератролу (Ресвега®Форте, Théa) по 1 капсулі 2 рази на день протягом 3 місяців двічі на рік; до групи ІІІ увійшли 20 хворих (40 очей), які за різних обставин не отримували консервативного лікування з приводу вітреохоріоретинальної дистрофії на тлі високої осьової міопії. Всім хворим кожні 6 місяців (перед та після кожного курсу лікування) проводили стандартне офтальмологічне обстеження. Дослідження ефективності проведеного лікування здійснювали за показниками максимальної коригованої гостроти зору (МКГЗ), порогу електрочутливості за фосфеном (ПЕЧФ) та даними морфометрії сітківки в динаміці спостереження. Морфометричне оцінювання макули та хоріоїдеї проводили за методом спектральної оптичної когерентної томографії (ОКТ). Вимірювали фовеолярну товщину сітківки (ФТС) та субфовеолярну товщину хоріоїдеї (СФТХ). Загальний термін спостереження становив 24 місяці. Статистичну обробку даних проводили з використанням пакета Statistica 10.0. Нормальність розподілу оцінювали за критерієм Шапіро – Вілка, після чого використовували однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA). Якщо нульова гіпотеза відкидалась – використовували критерій Тьюкі при оцінюванні динаміки показників усередині групи спостереження та критерій Ньюмена – Кейлса при порівнянні груп між собою. 

Результати

У результаті проведених досліджень встановлено загалом позитивний ефект консервативного лікування хворих з високою ускладненою міопією в динаміці довгострокового спостереження. Але заслуговує на увагу той факт, що динаміка покращення показника МКГЗ різнилась у пацієнтів залежно від призначеного лікування (таблиця 1). Так, у пацієнтів І групи, що отримували кожні 6 місяців курси консервативної ноотропної та метаболічної терапії, МКГЗ наприкінці другого року спостереження була на 22,9 % вищою, ніж до лікування (р = 0,04). Натомість у пацієнтів ІІ групи, які додатково вживали нутрицевтик після консервативної ноотропної та метаболічної терапії, МКГЗ збільшувалася вже через 12 місяців на 29,8 %, порівняно з вихідними даними (р = 0,005), та досягнутий терапевтичний ефект зберігався до кінця другого року спостереження. 

 

Таблиця 1. Динаміка функціональних та морфометричних показників зорового аналізатора у пацієнтів з високою ускладненою міопією при консервативному лікуванні (n – кількість очей; M ± m, мкА, мкм)

Групи  Термін
спостереження 
МКГЗ  ПЕЧФ, мкА  ФТС, мкм  СФТХ, мкм 
І (n=42)    вихідні  0,48±0,03  36,4±2,0  189±1,7  123±8,5 
12 міс.  0,49±0,03  35,9±2,0  188±1,6  120±8,2 
24 міс.  0,59±0,041,3  36,0±2,0  190±1,8  119±8,2 
II (n=68)    вихідні  0,47±0,03  36,1±1,7  187±2,0  124±9,1 
12 міс.  0,61±0,031,2,3  36,0±1,8  190±2,3  125±9,4 
24 міс.  0,62±0,031,3  36,3±1,5  190±2,2  127±8,7 
III (n=40)    вихідні  0,47±0,03  35,8±1,7  190±2,3  122±9,3 
12 міс.  0,45±0,03  36,1±1,6  193±2,0  107±8,9 
24 міс.  0,38±0,021  36,1±1,7  199±2,51  80±7,31,2 
Примітка. 1 – р ˂ 0,05 порівняно з вихідними даними тієї ж групи; 2 – р ˂ 0,05 порівняно з групою І; 3 – р ˂ 0,05 порівняно з групою ІІІ.       

 

 У свою чергу, у пацієнтів з високою ускладненою міопією за відсутності будь-якого лікування після проведення факохірургії та досягнення оптимального оптичного ефекту спостерігається деяке зниження функціонального результату, що підтверджується зниженням показника МКГЗ на 19,1 % (р ˂ 0,0002) через 24 місяці від початку спостереження. При цьому, незважаючи на відсутність статистичної різниці вихідних даних МКГЗ в усіх групах, через 12 місяців МКГЗ за відсутності лікування була нижчою за показник у пацієнтів, які додатково отримували нутрицевтик, а через 24 місяці МКГЗ у хворих ІІІ групи також була нижчою і порівняно з пацієнтами, що не вживали нутрицевтик з ресвератролом (р ˂ 0,0002). Стосовно інших функціональних характеристик, що досліджено згідно з поставленою метою, слід зазначити, що ми не виявили статистично значущих відмінностей у динаміці показника ПЕЧФ в усіх групах під час спостереження.

Морфометричні дослідження сітківки та судинної оболонки дали змогу виявити деяке збільшення ФТС у пацієнтів, які не отримували лікування протягом 24 місяців на 4,7 % порівняно з похідними даними тієї ж групи (р ˂ 0,05). Таке збільшення ФТС було відображенням розвитку структурних змін у зовнішніх шарах сітківки в макулі, зокрема дезорганізації зовнішнього сітчастого шару сітківки та дрібнозернистого кістозного макулярного набряку, що дозволяє вважати виявлені морфометричні зміни як негативну динаміку. 

 Морфометричні дослідження судинної оболонки не виявили змін СФТХ протягом усього періоду лікування. Натомість за умов відсутності терапії виявили значуще зменшення показника СФТХ наприкінці другого року спостереження на 34,4 % порівняно з даними на початку лікування. Причому у пацієнтів ІІІ групи СФТХ було меншим, ніж у пацієнтів І і ІІ груп відповідно на 32,8 і 37,0 % (р < 0,05).

Обговорення 

Отримані дані свідчать про ефективність використання нутрицевтика формули AREDS з додаванням ресвератролу та вітаміну D для досягнення та підтримання зорових функцій у пацієнтів з хоріоретинальними дистрофіями при високій осьовій міопії. Позитивний вплив запропонованої схеми лікування та пролонгація досягнутого терапевтичного ефекту нейротропної та метаболічної терапії може бути пов’язана з особливостями біологічної дії компонентів використаного нутрицевтика, зокрема лютеїну, зеаксантину, поліненасичених омега-3 жирних кислот, мікроелементів, вітамінів Е, С, D та ресвератролу. На жаль, у літературі відсутні дані мультицентрових досліджень стосовно ефективності нутрицевтиків при хоріоретинальних ускладненнях високої осьової міопії, але добре вивченою та ґрунтовною є так звана формула AREDS для пацієнтів з віковою дегенерацією макули [6]. Згодом результати Rotterdam Study також переконливо доводять важливість використання антиоксидантів для профілактики прогресування вікової дегенерації макули [7]. Однак ці дослідження наголошують здебільшого на ролі лютеїну та зеаксантину в дієтичному раціоні. 

 Також чисельні роботи присвячені вивченню важливості використання нутрицевтиків при діабетичній ретинопатії. Зокрема все більше уваги привертають засоби, до складу яких входять поліфеноли, у тому числі ресвератрол [8, 9]. Ці субстанції завдяки своїй здатності чинити антиоксидантну та протизапальну дію можуть бути рекомендовані для профілактики розвитку неоваскуляризації, що є одним з найбільш значущих у прогресуванні ретинопатії.

Враховуючи особливості патогенезу хоріоретинальної дистрофії в разі високої осьової міопії, доцільним є вивчення можливості застосування саме нутрицевтиків з ресвератролом, завдяки його здатності давати певний антиангіогенний ефект. Результати проведених досліджень демонструють позитивний вплив запропонованої схеми лікування з призначенням нутрицевтиків після нейропротекторної та метаболічної терапії. Так, статистично вищі показники МКГЗ у пацієнтів, які приймали нутрицевтик з ресвератролом, але відсутність різниці у показниках ПЕЧФ можуть бути наслідком впливу каротиноїдів на фоторецепторний апарат центральних зон сітківки. 

 Заслуговують на увагу також виявлені тенденції щодо товщини сітківки та хоріоїдеї. Встановлено, що у пацієнтів, які не отримували лікування, відбувається поступове зниження СФТХ та відносне збільшення ФТС. Це є своєрідним ОКТ-маркером прогресування міопічної макулопатії. Застосування нейропротекторної та метаболічної терапії з подальшим вживанням нутрицевтика формули AREDS з ресвератролом курсами дозволило зберегти товщину хоріоїдеї у фовеа. Це може бути пояснено тим, що регулярне консервативне лікування, спрямоване на поліпшення гемодинаміки та метаболізму в цілому та в задньому полюсі ока зокрема, створює передумови для оптимальної перфузії хоріоїдальних капілярів. У свою чергу, тривале вживання нутрицевтика, що містить оптимальну дозу антиоксидантів з антиангіогенними властивостями, запобігає розвитку міопічної хоріоїдальної неоваскуляризації.

Висновок 

Застосування нутрицевтика з ресвератролом та компонентами формули AREDS (Ресвега®Форте, Théa) у комплексному лікуванні пацієнтів з міопічними хоріоретинальними дистрофіями дає змогу досягти підвищення максимальної коригованої гостроти зору при стабільній фовеолярній товщині сітківки без ознак міопічної хоріоїдальної васкуляризації та збереженні субфовеолярної товщини хоріоїдеї. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Al-Zamil WM, Yassin SA. Recent developments in age-related macular degeneration: a review. Clin Interv Aging. 2017;12:1313-1330. https://doi.org/10.2147/CIA.S143508.
  2. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, Wong TY, Naduvilath TJ, Resnikoff S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006.
  3. Pinazo-Durán MD, Gallego-Pinazo R, García-Medina JJ, Zanón-Moreno V, Nucci C, DolzMarco R, Martínez-Castillo S, Galbis-Estrada C, Marco-Ramírez C, López-Gálvez MI, Galarreta DJ, Díaz-Llópis M. Oxidative stress and its downstream signaling in aging eyes. Clin Interv Aging. 2014;9:637-652. https://doi.org/10.2147/CIA.S52662.
  4. Mérida S, Villar VM, Navea A, Desco C, Sancho-Tello M, Peris C, Bosch-Morell F. Imbalance Between Oxidative Stress and Growth Factors in Human High Myopia. Front. Physiol. 2020;11:463. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00463.
  5. Tsubota K. Anti-Aging Approach for Ocular Disorders: from Dry Eye to Retinitis Pigmentosa and Myopia. Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 2017;121(3):232-248.
  6. Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA. 2013;309(19):2005-2015. https://doi.org/10.1001/jama.2013.4997.
  7. Ikram MA, Brusselle G, Ghanbari M, Goedegebure A, Ikram MK, Kavousi M, Kieboom BCT, Klaver CCW, de Knegt RJ, Luik AI, Nijsten TEC, Peeters RP, van Rooij FJA, Stricker BH, Uitterlinden AG, Vernooij MW, Voortman T. Objectives, design and main fndings until 2020 from the Rotterdam Study. Eur J Epidemiol. 2020;35(5):483-517. https://doi.org/10.1007/s10654-020-00640-5.
  8. Bungau S, Abdel-Daim MM, Tit DM, Ghanem E, Sato S, Maruyama-Inoue M, Yamane S, Kadonosono K. Health benefits of polyphenols and carotenoids in age-related eye diseases. Oxid Med Cell Longev. 2019 Feb 12;2019:9783429. https://doi.org/10.1155/2019/9783429.
  9. Kassumeh S, Wertheimer CM, Ohlmann A, Priglinger SG, Wolf A. Cytoprotective effect of crocin and trans-resveratrol on photodamaged primary human retinal pigment epithelial cells. Eur J Ophthalmol. 2021 Mar;31(2):630-637. https://doi.org/10.1177/1120672119895967

Стаття надійшла в редакцію 19.04.2021 р. Рецензія на статтю надійшла в редакцію 30.04.2021 р.