ВХІД


Полный размерЗакрыть
Деталі


https://doi.org/10.30702/Ophthalmology30062021-13.2.33-38/053.82
УДК 617.7-007.681:796.015:616-053.82

Малачкова Н. В., канд. мед. наук, професор, завідувач кафедри очних хвороб, http://orcid.org/0000-0002-7899-379X
Веретельник С. П., д-р філософії, асистент кафедри очних хвороб
Плюшко Р. І., студент 3-го курсу медичного факультету

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Резюме. Метою роботи було оцінити рівень внутрішньоочного тиску (ВОТ) у студентів медичних закладів освіти до і після фізичного навантаження, а також провести аналіз можливого зв’язку показників індексу маси тіла, систолічного і діастолічного артеріального тиску із показником ВОТ. Було обстежено 77 молодих людей (154 ока) віком 18–20 років без скарг і патології з боку органа зору. У групу дослідження увійшли 27 юнаків (35 %) і 50 дівчат (65 %). Результати дослідження показали, що коливання ВОТ до і після фізичного навантаження не мали суттєвої різниці на обох очах. Кореляційний аналіз чітких взаємозалежностей серед досліджуваних факторів не виявив.

Ключові слова: глаукома, внутрішньоочний тиск, фізичне навантаження, вік, молодь.


Вступ 

Глаукома – це хронічна, прогресуюча, необоротна нейропатія з потенційним розвитком сліпоти, яка викликає втрату обідка зорового нерва та шару нервових волокон з відповідними дефектами поля зору [1]. Основним модифікованим фактором ризику розвитку та прогресування глаукоми є внутрішньоочний тиск (ВОТ) [1, 2]. Глаукома є одним із головних чинників, що сприяє росту сліпоти у всьому світі. В Україні щорічно реєструється понад 25 тис. нових пацієнтів, хворих на глаукому, а в структурі причин інвалідності щодо зору цей показник становить 40 % [3]. Факторами, що сприяють виникненню та подальшому розвитку глаукоми є: підвищений ВОТ, вік, расова належність, спадковість, псевдоексфоліації, центральна товщина рогівки, міопія, низький очний перфузійний тиск тощо. Необхідним є регулярний контроль ВОТ при його нормальному рівні та відсутності скарг з приводу органа зору, щонайменше 1 раз на рік, проте якщо рівень ВОТ підвищений – обов’язковим є обстеження у спеціалізованих клініках, лікування та регулярний контроль офтальмолога [3]. 

З огляду на усе вищевикладене, стає зрозумілим той факт, що вкрай необхідним є вирішення проблеми ранньої діагностики та запобігання розвитку глаукоми. Одним із шляхів проведення такої роботи є систематичний контроль ВОТ, зокрема й у молодих людей. У дослідженні AGIS (The Advanced Glaucoma Intervention Study, 2000) виявили, що низький рівень і відсутність коливань ВОТ сприяє стабільним показникам поля зору, що підтверджує дані попередніх досліджень щодо захисної ролі низького ВОТ [4]. Існує залежність між рівнем ВОТ і фізичним навантаженням, а саме його приріст або спад після виконання певних фізичних вправ. Питанням впливу фізичного навантаження на ВОТ людини займалися багато різних науковців з усього світу. Так, наприклад, у дослідженнях Esfahani M. A. et al. (2017) [5] і McMonnies C. W. (2016) [6] було встановлено, що одразу після виконання фізичних вправ спостерігалося зниження рівня ВОТ. Досліджуючи проблему впливу фізичного навантаження на показник ВОТ, потрібно зауважити, що після виконання певних вправ показник ВОТ набуває більшого значення, ніж після виконання інших. Таким чином, звертаючись до роботи Vera J. et al. (2018) розуміємо, що вправа з присіданнями провокує найбільший приріст ВОТ порівняно з іншими вправами. Більш високі значення ВОТ були встановлені після військового жиму та вправ на біцепс, ніж після вправи на литковий м’яз. Так, автори дослідили, що набір вправ з опору, що призводить до м’язової недостатності, спричиняє миттєве та поступове підвищення ВОТ у здорових молодих людей. Рівень підйому ВОТ має чітку залежність від типу вправ, але не залежить від статі [7]. 

Точний механізм зміни рівня ВОТ є невідомим, однак можливі причини його зниження та підвищення описані у літературі. Наприклад, у медичній статті Kiss B. (2001) автори повідомляють, що фізичні вправи призводять до значного підвищення середнього артеріального тиску крові та частоти пульсу, а в свою чергу ВОТ тимчасово збільшується відповідно до рівня підвищення артеріального тиску [8]. Цікаво відзначити, що рівень ВОТ може зменшуватися під впливом фізичного навантаження. Про це явище ще у ХХ столітті вказали автори у своїх роботах Leighton D. A., Phillips C. I. (1970) [9] та Qureshi I. A. (1995) [10]. Дослідники зауважили, що ходьба пов’язана зі значним зменшенням показника ВОТ, а зниження рівня ВОТ поступово зростає разом із зміною тривалості ходьби чи бігу. Також відзначено три фактори, що сприяють зменшенню рівня ВОТ внаслідок фізичного навантаження, а саме: зменшення рівня pH крові, підвищення осмолярної концентрації плазми крові та підвищення кількості лактату у крові [11]. Звертаючись до сучасних досліджень статті Gillmann K. et al. (2021), розуміємо, що загалом такий тип фізичної активності, як ходьба спричиняє невеликий, але статистично значущий приріст рівня ВОТ з наступним незначним його зниженням через деякий час після навантаження. Щодо силових тренувань, вони зумовлюють стійке підвищення ВОТ від початку навантаження, яке залишалося статистично значущим і через 120 хвилин після завершення фізичної активності [12]. 

Отже, саме фізичні навантаження можуть підвищувати ВОТ і цим самим призводити до прогресування глаукоми. У зв’язку з тим що одним з обов’язкових предметів, який викладається у вищих медичних закладах освіти України, є фізичне виховання, можна зробити висновок, що зорова сенсорна система юнака чи дівчини перебуває під впливом фізичного навантаження. Об’єктивно, важливими є знання про показник ВОТ у молодих людей та безпосередній зв’язок показника ВОТ із фізичним навантаженням. Важливо переконати людей своєчасно вимірювати ВОТ і проходити повне офтальмологічне обстеження. 

Мета дослідження – оцінити рівень внутрішньоочного тиску у студентів медичних закладів освіти до і після фізичного навантаження, а також провести аналіз можливого зв’язку показників індексу маси тіла, систолічного і діастолічного артеріального тиску із показником ВОТ. 

Матеріали та методи 

У групу дослідження увійшли 77 молодих людей віком 18–20 років без скарг і патології з боку органа зору. Середній вік учасників дослідження становив 18,7 ± 1,72 року; середній показник індексу маси тіла (ІМТ) для всіх учасників дослідження досягав 21,79 ± 2,78. Серед обстежених було 27 юнаків (35 %) та 50 дівчат (65 %). 

Усім студентам проводили вимірювання ВОТ, систолічного (САТ) і діастолічного (ДАТ) артеріального тиску до початку дослідження для отримання стійких результатів. Загальний час дослідження становив 4 тижні. 

Оцінювання ВОТ, САТ, ДАТ проводили на початку заняття фізичної культури та наприкінці. Внутрішньоочний тиск вимірювали тонометром Icare TA01I, що був наданий ТОВ «Точка зору» для проведення наукового дослідження. При фіксації показника ВОТ за допомогою цього апарату використовували одноразові наконечники для кожного студента. Для отримання точних даних проводили 6 вимірювань для кожного ока та розраховували середній показник. 

Артеріальний систолічний та діастолічний тиск досліджували за допомогою зап’ясткового вимірювача артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Paramed X3. Перед вимірюванням кожен студент мав змогу відпочити 5–10 хвилин для приведення серцебиття та дихання у норму, так як необхідною умовою проведення вимірювання САТ і ДАТ є комфорт обстежуваного. Під час вимірювання досліджуваний займав положення сидячи, рівно, мовчки. У кімнаті для проведення вимірювання з метою отримання точних результатів було забезпечено відсутність шуму та подразників; тонометр надівали безпосередньо на руку, без манжетів чи одягу. Вимірювання проводили на обох руках; тонометр надівали екраном назовні для того, щоб сам прилад розташовувався на внутрішній поверхні руки, на 1–1,5 см нижче від зап’ясткового згину 

Дослідження проводили на кафедрі фізичного виховання та лікувальної фізичної культури (ЛФК) Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Тривалість фізичного навантаження становила ±60 хвилин і було умовно поділено на дві частини. Перша частина – розминка, що тривала ±25 хвилин та передбачала вправи на гнучкість і пробіжку. Основна частина – вправи на різні групи м’язів, вправи на м’язи черевного преса, підтягування на перекладині для хлопців і вис на перекладині для дівчат, присідання, спортивна гра – волейбол (±35 хвилин). Індекс маси тіла розраховано за такою формулою:
ІМТ = Маса тіла (у кілограмах) / Зріст (у м2). 

Після визначення ІМТ проводили порівняння одержаних показників із значенням норми за таблицею ІМТ, зазначеною на офіційному сайті МОЗ України (таблиця 1).  

Таблиця 1. Нормальні показники ІМТ (рекомендовано МОЗ України)

Показник ІМТ, кг/м2  Ознака 
Менше 18,5  Свідчить про недостатню вагу 
18,5–24,9  Еквівалент нормальної маси тіла 
25,0–29,9  Вказує на наявність нормальної ваги 
Понад 30  Є ознакою ожиріння 

 

Результати дослідження 

Середній ІМТ для досліджуваних жіночої статі, кількість яких становила 50 дівчат, сягав у середньому 20,8 кг/м2

Середній ІМТ для досліджуваних чоловічої статі, кількість яких становила 27 хлопців, досягав 21,34 кг/м2. У середньому для обох статей цей показник становив 21,79±2,78 кг/м2. За отриманими результатами зроблено висновок, що середній показник ІМТ як у дівчат, так і у хлопців перебуває у межах еквівалента нормальної маси тіла (таблиця 2). 

Таблиця 2. Середні показники артеріального тиску для юнаків і дівчат до та після фізичного навантаження (мм рт. ст.)

Показники артеріального тиску  До фізичного навантаження  Після фізичного навантаження 
САТ  116,28 ± 12,83 мм рт. ст.  133,29 ± 19,87 мм рт. ст.  >0,05 
ДАТ  82,15 ± 12,25 мм рт. ст.  94,35 ± 18,49 мм рт. ст.  >0,05 

 

Хоча статистично достовірної різниці між показниками артеріального тиску до і після фізичного навантаження не було, слід зазначити, що після навантаження артеріальний тиск підвищився в середньому на 13 % (таблиця 3). 

Таблиця 3. Середні показники ВОТ для юнаків і дівчат до та після фізичного навантаження

Показники ВОТ  До фізичного навантаження  Після фізичного навантаження 
ВОТ ОD  15,92 ± 4,05  15,53 ± 3,86  >0,05 
BOT OS  15,49 ± 3,66  15,27 ± 4,04  >0,05 

 

Показники ВОТ до і після навантаження не мали статистично значущих змін, однак з математичної точки зору можна відзначити зниження середніх показників ВОТ для обох очей, а саме: ВОТ ОD зменшився на 3 %, ВОТ ОS зменшився на 2 %. Залежності підвищення рівня ВОТ від статі не виявлено. 

Висновки 

Показники діастолічного та систолічного артеріального тиску до і після фізичного навантаження не мають достовірної різниці, що може свідчити про задовільний рівень здоров’я та гарний рівень адаптації до фізичного навантаження серед студентів медичних закладів освіти. 

Слід зазначити, що при проведенні кореляційного аналізу чітких взаємозалежностей серед досліджуваних факторів виявлено не було. Коливання ВОТ до та після фізичного навантаження не мали суттєвої різниці на обох очах. 

За результатами проведеного дослідження було з’ясовано, що показники артеріального тиску і ВОТ у студентів медиків віком 18–20 років, на тлі фізичного навантаження при середніх показниках ІМТ без супутньої патології не мають достовірних змін. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. 5-th edition. Savona: PubliComm; 2020. p. 172.
 2. Бездетко ПА. Нейропротекторная терапия открытоугольной глаукомы: взгляд эксперта. Здоров’я України. 2018;13-14(434-435):35-36.
 3. Veselovska ZF. [Actually about the World Glaucoma Day and not only!]. International scientific-practical journal Ophthalmology. 2019;1(09);9-13. Russian.
 4. The Advanced Glaucoma Intervention Study (AGIS): 7. The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration. The AGIS Investigators. Am J Ophthalmol. 2000 Oct;130(4):429-440. https://doi.org/10.1016/s0002-9394(00)00538-9
 5. Esfahani MA, Gharipour M, Fesharakinia H. Changes in intraocular pressure after exercise test. Oman J Ophthalmol. 2017 Jan-Apr;10(1):17-20. https://doi.org/10.4103/0974-620X.200689
 6. McMonnies CW. Intraocular pressure and glaucoma: Is physical exercise beneficial or a risk? J Optom. 2016 Jul-Sep;9(3):139-147. https://doi.org/10.1016/j.optom.2015.12.001
 7. Vera J, Jiménez R, Redondo B, Torrejón A, De Moraes CG, García-Ramos A. Effect of the level of effort during resistance training on intraocular pressure. Eur J Sport Sci. 2019 Apr;19(3):394-401. https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1505959
 8. Kiss B, Dallinger S, Polak K, Findl O, Eichler HG, Schmetterer L. Ocular hemodynamics during isometric exercise. Microvasc Res. 2001;61(1):1-13. https://doi.org/10.1006/mvre.2000.2269
 9. Leighton DA, Phillips CI. Effect of moderate exercise on the ocular tension. Br J Ophthalmol. 1970 Sep;54(9):599-605. https://doi.org/10.1136/bjo.54.9.599
 10. Qureshi IA. Effects of mild, moderate and severe exercise on intraocular pressure of sedentary subjects. Ann Hum Biol. 1995;22(6):545-553. https://doi.org/10.1080/03014469500004202
 11. Risner D, Ehrlich R, Kheradiya NS, Siesky B, McCranor L, Harris A. Effects of exercise on intraocular pressure and ocular blood flow: a review. J Glaucoma. 2009 Aug;18(6):429-436. https://doi.org/10.1097/IJG.0b013e31818fa5f3
 12. Gillmann K, Weinreb RN, Mansouri K. The effect of daily life activities on intraocular pressure related variations in open-angle glaucoma. Sci Rep. 2021;11:6598. https://doi.org/10.1038/s41598-021-85980-2  

Стаття надійшла в редакцію 26.04.2021 р. Рецензія на статтю надійшла в редакцію 12.05.2021 р.